Page 4 - ย้อนรอยอดีตวัดสามจีนใต้ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
P. 4

ĀîÜĆ ÿČĂ   Ķ÷šĂîøĂ÷ĂéĊêüéĆ ÿćöÝîĊ ĔêšüéĆ ĕêøöĉêøüĉì÷ćøćöüøüĀĉ ćøķ

ðøąíćîìðĊę øÖċ þćÖêĉ êĉöýÖĆ éĉĝ ÿöđéÝĘ óøąóčçćÝćø÷Ť 	ÿîìĉ ßüîðťďēťðíĪ


ÙèąìęðĊ øċÖþć óøąóøĀööĆÜÙúćÝćø÷Ť
óøąđìóöčîóĊ øąøćßđöíĊ
óøąîĉÖøööčîĊ

        óøąýøüĊ ĊøćõøèŤ
óøąÿøõćèēÖýú
óøąÿčüøøèöĀćóčìíćõïĉ ćú

        óøąýøĊøĆêîćÖø
óøąýøüĊ øĊ öîč 
Ċ óøąÙøĎÿĉøĉÿćøÖĉÝ
óøąÙøĎýøĊüĉÿčìíćîüč Ćêø

        óøąÙøĎüßøĉ âćèüĆçî
Ť óøąÙøĎðúéĆ ÿüč çĆ îóøĀöüčçÙĉ èč 
óøąÙøýĎ øĊðøĉ÷êĆ ēĉ Ûþêĉ 

        óøąÙøóĎ ĉýćúÿöèüÜþ
Ť óøąöĀćíîđöýüøŤ íöďöÿēø
óøąöĀćÖüóĉ çĆ îŤ ÿč×đöí
Ċ 
        óøąöĀćÿöÙéĉ ÿîč ìøíöďēö
óøąöĀćüÿčóĆêøŤðŗ÷ÿēĊ ú

ñšÝĎ ĆéìĞćøüïøüöĒúąđøĊ÷ïđøĊ÷ÜïøøèćíĉÖćø :
 óøąÙøĎüÿĉ ìč íĉÿčêÙčè	ÿć÷ßúÿčõćÝćēøîíđĂÖ
ðíĥ
üìï
ýýö

 ñšßĎ üŠ ÷đÝćš ĂćüćÿüéĆ ĕêøöêĉ øüìĉ ÷ćøćöüøüĉĀćø

óĉöóŤÙøĚĆÜĒøÖ óùþõćÙöóýģĦĦĩ

ISBN :

ÝćĞ îüîĀîćš ħħġĀîšć

ÝĞćîüîóĉöóŤ Ģ
ġġġđúöŠ

ú×ĉ ÿĉìíĝĉ : üĆéĕêøöĉêøüìĉ ÷ćøćöüøüĀĉ ćøÿÜüîú×ĉ ÿìĉ íĉêĝ ćöóøąøćßïâĆ âêĆ ĉ
        ÖćøÙĆéúĂÖÿŠüîĔéÿŠüîĀîęċÜĔîĀîĆÜÿČĂîĚĊĕðđñ÷ĒóøŠĔîìčÖøĎðĒïï êšĂÜĕéšøĆï
        Ăîâč ćêđðŨîúć÷úĆÖþèĂŤ ĆÖþøÝćÖüéĆ ĕêøöĉêøüĉì÷ćøćöüøüĉĀćø÷Öđüîš ÖćøĂćš ÜëċÜĀøĂČ 
        ךĂÙüćöĂĆîđðîŨ ĂĆâóÝîŤ đóČęĂÖćøýċÖþćĀøČĂüÝĉ ćøèŤ

ÝéĆ óĉöóŤēé÷ : óøąÙøĎüÿĉ čìíÿĉ êč Ùčè	ÿć÷ßúÿčõćÝćēøîíđĂÖ
ðíĥ
üìï
ýýö

 ñĎßš Šü÷đÝćš ĂćüćÿüĆéĕêøöêĉ øüĉì÷ćøćöüøüĉĀćø
 ħħĢëđÝøĉâÖøÜč Ē×üÜêúćéîšĂ÷đ×êÿöĆ óîĆ íüÜýŤÖøčÜđìóĄĢġĢġġ

ĂĂÖĒïïðÖ óçĆ îćđóĊ÷ÝĆîìøŤ

óöĉ óŤìęĊ  Āćš ÜĀîčš ÿŠüîÝćĞ ÖéĆ ðøą÷ĎøÿćÿîŤ ĕì÷ÖćøóĉöóŤ
        ĥĥĢĤģëÖĞćîĆîĒöšîïćÜ×îč đì÷Ċ îÝĂöìĂÜÖøčÜđìóĄĢġĢĦġ
        ēìøýóĆ ìŤ ġģĩġģġĤĨĪ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9